VWO

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een zesjarige opleiding die je voorbereidt op een studie aan de hogeschool of universiteit. We besteden daarom veel aandacht aan het aanleren van een onderzoekende en kritische studiehouding en aan het leren plannen en organiseren. Dit zijn vaardigheden waar je als aanstaande advocaat, arts en ingenieur niet buiten kan. De toekomstige academicus is bij ons in goede handen.  

Het lesprogramma  
In de onderbouw volgen alle vwo-leerlingen hetzelfde programma. Wel hebben gymnasiumleerlingen vanaf de tweede klas als extra de vakken Grieks en Latijn op hun rooster staan. 

Voor meer informatie over het
gymnasium klik hier.

 

Vanaf het tweede leerjaar krijgen de leerlingen de vakken Duits en natuurkunde/scheikunde (NASK) aangeboden. 
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden. 

 

Profielkeuze

In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven. De leerlingen doen een beroepskeuzetest om aan het eind van het schooljaar weloverwogen een profiel te kiezen. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht leest u in de schoolgids/onderwijs in de paragraaf over de profielen van havo en vwo.

Bovenbouw

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens, etc.

In klas 4 wordt voor sommige vakken ook al gewerkt aan het examendossier. Dat geldt voor 5 vwo, de vooreindexamenklas nog sterker.

In het zesde jaar, het examenjaar staan twee extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Dit is de schoolwerktijd (SWT). Daarnaast wordt er na lestijd examentraining aangeboden.

Activiteiten

In de zes jaar dat de vwo leerling naar school gaat worden er natuurlijk ook heel wat activiteiten ondernomen en aan projecten meegedaan: Brugklaskamp, excursie naar Artis, theater- museumbezoek, sportactiviteiten, decanaatsprojecten, een buitenlandse reis in de bovenbouw en nog veel meer!

Previous
Next