Ouders

Ouders op het HLW

Binnen het HLW is de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school van groot belang voor het onderwijsleerproces. Ouders willen we nadrukkelijk betrekken bij de school. Sleutelwoorden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie. Het woord ‘samen’ staat centraal: Samen sta je sterk, samen weet je meer, samen bereik je meer, samen kom je verder. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de mening van ouders over de school. Het HLW betrekt de ouders bij de school via de mentor, de ouderbezoeken en de ouderavonden.

Regelmatig zetten we een ouderenquête uit om de tevredenheid van ouders over het HLW te peilen. Over 2019-2020 was het gemiddelde cijfer een 7,9. We zijn trots op dit resultaat en hopen dit de komende periode samen met de ouders nog verder te verbeteren.

Een belangrijke schakel in het contact tussen school en ouders is de mentor. De mentor van de brugklas bezoekt ter kennismaking de ouders en de leerlingen thuis. Het contact met de andere mentoren verloopt meestal telefonisch, maar er kan natuurlijk ook op school een afspraak gemaakt worden. Dat kan op initiatief van de mentor, maar ook ouders kunnen altijd contact zoeken met de mentor. Het HLW stelt het initiatief van ouders zeer op prijs.

Daarnaast worden ouderavonden georganiseerd. Tenminste tweemaal per schooljaar kunnen de ouders met vakdocenten over de vorderingen van hun zoon of dochter spreken.

Betrokkenheid

Wij vinden dat het onderwijs op school én thuis afspeelt, daarom geven we huiswerk mee en vragen we de ouders mee te kijken met hun kind en op een positieve manier betrokkenheid te tonen. Verder voeren regelmatig gesprekken (driehoeksgesprekken) met ouders en hun kind over de schoolprestaties.

Doorgroei mogelijkheden

U vindt het natuurlijk belangrijk dat uw kind zo goed mogelijk presteert, dat vinden wij ook. Ieder kind doet dat op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Vandaar dat wij in de brugklassen en tweede klassen werken met dakpanklassen op mavo/havo-niveau en op havo/vwo-niveau. In deze klassen geven we gedifferentieerd les en geven we gedifferentieerde toetsen. Hierdoor kan ieder leerlingen op zijn eigen wijze tot volle wasdom komen.

Mentor

De mentor van uw kind speelt een belangrijke rol in zijn/haar schoolse leven. Via de mentor krijgt u belangrijke informatie te horen, niet alleen over praktische zaken, maar ook als er dingen spelen in de klas of op school. Omgekeerd kunt u bij de mentor terecht als u weet dat er dingen bij uw kind spelen waarvan wij niet op de hoogte zijn.

Ouderraad en MR

Wilt u actief meedenken over schoolzaken? Via de ouderraad en via de oudergeleding van de MR hebben ouders daar de mogelijkheid toe. 

Ook kunt u suggesties met betrekking tot schoolzaken mailen naar: school@hlw.nl

De ouderraad is bereikbaar via: h.sahmi@upcmail.nl

De MR is bereikbaar via: i.huijbers@hlw.nl