FAQ’s TTO HLW

Waar staan de letters TTO voor?

Tweetalig Onderwijs.

Wat is TTO eigenlijk precies?

In het geval van TTO op het HLW wordt een groot gedeelte van de lessen in het Engels gegeven. In de onderbouw wordt meer dan  50% in de vreemde taal – het Engels – gegeven. Naast het Engels zijn er binnen de lessen internationale accenten en is er een internationaliseringsprogramma in de vorm van studiereizen en  mogelijk ook uitwisselingen.

Op welke afdelingen kun je op het HLW TTO volgen?

In het schooljaar 2017-2018 hebben we een succesvolle herstart met TTO gemaakt in de brugklas. Je kunt je inschrijven voor TTO-havo of voor TTO-vwo.

Is TTO een apart schooltype met een apart eindexamen?

Nee, het hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs. De leerlingen doen ook gewoon het Nederlandse vwo-examen.

In welke leerjaren vindt het TTO plaats?

De TTO-opleiding loopt van de eerste tot en met de derde klas. Het HLW is een zogenaamde TTO-junior school. Na de onderbouw zal er in de bovenbouw weer in het Nederlands worden lesgegeven.

Moet je tweetalig zijn opgevoed of heel goed in Engels zijn om aan het TTO deel te nemen?

Nee hoor, dat hoeft niet. Het TTO is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Het startniveau van het Engels is niet belangrijk, maar je moet wel bereid zijn om veel Engels te spreken. Zoals je hieronder kunt lezen starten we in de brugklas met ‘Bridging the Gap’ een overbrugging die een succesvolle aansluiting op het TTO van het HLW mogelijk maakt.

Krijgen de leerlingen in de onderbouw eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?

In de TTO-brugklas starten we met ‘Bridging the Gap’, een overbrugging die een succesvolle aansluiting op het TTO van het HLW mogelijk maakt. Bij alle Engelstalige vakken besteden de TTO-docenten de eerste lessen extra aandacht aan Engelse taalvaardigheid, zowel passief (luisteren en lezen) als actief (schrijven en spreken).

Zo leer je bij elk vak heel snel Engelstalige vaktermen, veel gebruikte woorden, zinnen en uitdrukkingen en natuurlijk ook classroom English. We doen dit volgens de CLIL-methode (Content and Language Integrated Learning), waar bij vakinhoud en taal met elkaar verweven worden. Bij deze methode leer je spelenderwijs de Engelse taal, de beste en leukste manier om het Engels snel onder de knie te krijgen. Wel mag er door de leerlingen, in de periode tot aan de herfstvakantie, zo nodig wat Nederlands worden gesproken.

Doet het HLW dan nog iets in de bovenbouw aan Engels?

In de bovenbouw willen we natuurlijk niet dat het hoge niveau van Engels weer omlaag gaat. We zullen in de bovenbouw dan ook genoeg Engelstalige activiteiten aanbieden om dit niveau vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan het profielwerkstuk: dit zal door de TTO-leerlingen in de Engelse taal worden gedaan. Verder kun je hogere diploma’s halen voor het vak Engels.

Welke vakken worden op het HLW dan in het Engels gegeven?

De vakken die je in het Engels krijgt, zijn, behalve English (Engels), Arts (Beeldende vorming), Biology (Biologie), History (Geschiedenis), Mathematics (Wiskunde), Physical Education (Lichamelijke opvoeding), Technology (Techniek) and Geography (Aardrijkskunde). Later volgen ook nog de vakken Chemistry (Scheikunde), Physics (Natuurkunde), Economics (Economie)

De moderne vreemde talen kunnen toch niet in het Engels worden gegeven?

Nee, dat gaat natuurlijk niet. Wel is bij alle talen het uitgangspunt: doeltaal = voertaal. Dat betekent dat Duits in het Duits en Frans in het Frans gegeven moet worden. Hoe meer je de taal spreekt en gebruikt, hoe sneller je die leert. TTO is meer dan Engels alleen, dus ook de andere ‘vreemde’ talen krijgen extra aandacht.

Wat is de meerwaarde van TTO?

Leerlingen verbreden hun horizon èn leren uitstekend Engels. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bv. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Een leerling die op het HLW de TTO-opleiding afrondt, verlaat de school met een havo- of een vwo-diploma, een TTO-certificaat en één of meerdere diploma’s Engelse Taal.

Krijgen de leerlingen vakken die ze eerst in het Engels kregen, in 4 vwo of 4 havo weer gewoon in het Nederlands?

Ja, ze worden immers in het Nederlands voorbereid op het Nederlandse vwo-eindexamen.

Kunnen ze dan de terminologie en leerstof nog wel begrijpen?

Het vereist voornamelijk bij de bètavakken enige aanpassing en gewenning in vwo 4 of havo 4 maar het heeft in het verleden nooit tot problemen geleid.

Is het TTO ook te combineren met het gymnasium?

Jazeker, op het HLW wel, maar natuurlijk wel alleen voor TTO leerlingen die vwo doen. Op de meeste scholen met TTO is er geen gymnasiumopleiding. Op het HLW kunnen leerlingen het klassieke gymnasium volgen in de vwo afdeling. Juist TTO-leerlingen kiezen vaak voor gymnasium met een bètaprofiel in de bovenbouw. Gemotiveerde, intelligente kinderen kunnen heel veel, zeker als ze er plezier in hebben.

Wat is het verschil tussen TTO en versterkt Engels zoals dat op veel scholen wordt aangeboden?

Bij het TTO worden de gewone schoolvakken in de Engelse taal gegeven, dus bijvoorbeeld geschiedenis is in het Engels en wiskunde ook. Bij versterkt Engels ligt de nadruk alleen op het vak Engels en in het verwerven van extra diploma’s voor het vak Engels. Bij het TTO gebruiken de leerlingen ongeveer 60% van de tijd de Engelse taal en gaat de taalverwerving enorm snel! Daarnaast wordt er veel gedaan aan internationalisering tijdens de lessen en daarbuiten. En worden ook de andere talen (Frans, Duits, Nederlands) gegeven vanuit het principe doeltaal is voertaal.

Welke opleiding krijgen de docenten om in het Engels les te kunnen geven?

De docenten moeten een minimaal ERK-niveau van B2 hebben, oftewel een succesvol gemaakt FCE examen. Omdat dat ook het einddoel is van de vwo-leerlingen is een hoger niveau van de docenten gewenst. De meeste docenten hebben een diploma op niveau C1 (CAE) of op niveau C2 (CPE). Daarnaast volgen ze bijscholingscursussen. De scholing richt zich vooral op het gebied van de CLIL-didactiek. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit houdt in dat iedere vakdocent ook taaldocent is en dus in staat is via activerende didactiek leerlingen te ondersteunen bij het verwerven van de taal die bij het specifieke vakgebied hoort.

Zijn er ook ‘native speakers’ op school?

Op het ogenblik niet, er zijn Nederlandse docenten met een speciale opleiding om in het Engels te kunnen lesgeven. In de toekomst proberen we bij vacatures wel de voorkeur te geven aan native speakers.

Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het TTO?

Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het TTO. Sterker nog: onderzoek heeft uitgewezen dat TTO-leerlingen vaak beter scoren bij examens dan leerlingen zonder TTO achtergrond en niet alleen bij het vak Engels!

Worden er bij de lessen ook Engelstalige schoolboeken gebruikt?

Jazeker; een aantal boeken komt uit Engeland, met bij sommige vakken (history, geography) specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie. De vakken die in het Engels worden aangeboden hebben in ieder geval Engelstalig lesmateriaal. Sommige uitgevers bieden de Nederlandse methodes aan in het Engels.

Wordt er bij de vakken ook nog specifiek aandacht besteed aan internationale zaken?

Ja, Europese en internationale oriëntatie (EIO) maakt deel uit van het TTO-programma. Dat betekent dat deze internationale delen uit de vakken history, geography en economics in het lesprogramma is opgenomen. Ook vindt deze oriëntatie plaats in het buitenlesprogramma.

 

Zijn er extra kosten aan het TTO verbonden?

Op het HLW zijn de kosten voor TTO in de onderbouw voor het schooljaar 2017 – 2018 vastgesteld op € 200,– per jaar. Uit dit budget worden o.a. de extra buitenlesactiviteiten bekostigd. Voor een ander deel voor (een bijdrage in) de kosten die de school maakt voor het kleiner houden van de klassen, de scholing van docenten, de aanschaf van materialen en extra leermiddelen etc. Reizen in het kader van TTO dienen apart betaald te worden, evenals extra examens.
Dat betekent dat de volgende kosten er nog bij komen: in de 2e en/of 3e klas de reis naar Engeland (ongeveer 200 euro) en het FCE examen (ongeveer 150 euro). Voor ouders waarvoor deze kosten een te grote drempel vormen is er in Amsterdam de mogelijkheid tot het aanvragen van de scholierenvergoeding (https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/). Ook is er de stichting Leergeld waar een aanvraag voor een extra bijdrage gedaan kan worden (http://leergeldamsterdam.nl/). Indien er dan nog problemen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de TTO-coördinator.

Hoe kan ik meer te weten komen over het TTO op het HLW?

Door naar de open avonden te komen! Op onze homepagina van de website zijn de dagen te vinden waarop het HLW open avonden heeft. Daarnaast kun je een email sturen naar de coördinator van het TTO op het HLW, de heer Erik Atsma: e.atsma@hlw.nl.