Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaabod op het HLW

Het ondersteuningsaanbod van het HLW in de eerste of tweede lijn is gericht op leer- en ontwikkelproblemen, werkhoudingproblematiek, sociaal-emotioneel functioneren en bepaalde fysieke beperkingen. De mentor is de spil in de leerlingondersteuning.

Is er meer specialistische kennis of vaardigheid nodig en/of is de zorgvraag complexer, en is samenwerking tussen de verschillende specialisten gewenst, dan kan extra ondersteuning worden ingezet. De zorgcoördinator stemt deze ondersteuning af met leerling, ouders en mentor, en coördineert en monitort de voortgang.

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan?

Taal en dyslexie

 • Signalering dmv diatoetsen
 • Steunlessen Nederlands, Engels, Frans
 • Remedial Teaching
 • Zonodig screening dyslexie door remedial teacher
 • Dyslexieprotocol

Rekenen

 • Signalering d.m.v. diatoetsen;
 • Steunlessen wiskunde en rekenen
 • Zonodig screening dyscalculie door remedial teacher

Dyscalculie

 • Facilitering bij toetsen en examens volgens richtlijnen CvTE
 • Steunlessen wiskunde en rekenen

Ondersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?

Meer- en hoogbegaafdheid

Individuele begeleiding door BPO-er

Disharmonische intelligentie

Individuele begeleiding door BPO-er

Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie

 • Pedagogisch-didactisch handelen docenten
 • Differentiatie op niveau in de lessen (BIT)
 • Individuele of groepsbegeleiding door BPO-er
 • Carrièrecoaching

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

 • Remind learning
 • Individuele of groepsbegeleiding door BPO'er
 • Huiswerkbegeleiding door studiezalen of andere organisatie

Ondersteuning
bij sociaal-emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden

 • Sociale vaardigheden t.b.v. groepsvorming
 • Hallo Wereld
 • Individuele begeleidng door BPO'er
 • Trainingen, zoals 'Rots en Water' 

Angst en stemming (incl. Faalangst)

 • Signalering door docenten, mentor en/of screening GGD (Jij en je gezondheid)
 • Training 'Omgaan met stress'
 • Individuele begeleidng door BPO'er
 • Gesprekken met schoolverpleegkundige die zonodig doorverwijst naar GGZ

Omgaan met grenzen

 • Signalering door docenten, mentor of leerlingcoördinator
 • Individuele begeleidng door BPO'er
 • Inzet derdelijnszorg van samenwerkingsverband, zoals tussenvoorzieningen en bovenschoolse voorzieningen

Middelengebruik en verslaving

 • Signalering door vakdocenten, mentor en/of screening GGD (jij en je gezondheid)
 • (mentor)lessen over middelengebruik en seksualiteit
 • voorlichting aan ouders
 • Inzet schoolverpleegkundige, jeugdarts en externe hulpverlening

Ondersteuning bij fysieke en zintuigelijke beperking

Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Altijd maatwerk op basis van aard en ernst van de beperking of ziekte; waarbij ingezet kunnen worden:

 • Afspraken-/ faciliteitenpas met afspraken voor in de lessen en tijdens toetsen en examens
 • Individuele begeleiding BPO'er
 • Thuisonderwijs verzorgd door ORION

Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd

 • Driehoeksgesprekken
 • Inzet Ouder-Kindadviseur