Begeleiding

De begeleiding van leerlingen neemt op het HLW een bijzondere plaats in. Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling op maat wordt begeleid. We maken afspraken met de leerlingen over de te behalen resultaten en wat daarvoor nodig is.

Mentoren
De mentor is de spil van onze leerlingbegeleiding. In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en hun ouders thuis. In andere leerjaren heeft de mentor ook regelmatig contact met de ouders. Dit hoeft niet alleen op initiatief van de mentor. Ouders worden verzocht niet te aarzelen met de klassenmentor contact op te nemen. Het contact is vaak telefonisch, maar mentor en ouders kunnen ook op school een afspraak maken.

Studieles
In de brugklassen worden studielessen gegeven. In deze lessen besteedt de mentor aandacht aan de vraag: Hoe moet er geleerd worden? De nadruk ligt op studievaardigheden.
Tijdens de ‘Studieles op maat´ krijgen leerlingen in een kleine groep intensieve begeleiding bij de aanpak van specifieke problemen, zoals de aanpak van het leren van grote stukken tekst.

Steunles
Steunlessen zijn bedoeld voor leerlingen die met een bepaald vak moeite hebben. Het gaat voornamelijk om de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Tijdens een steunles wordt een leerling bijgespijkerd totdat het juiste niveau bereikt is.

Huiswerkklas
Voor leerlingen die thuis niet de gelegenheid, de ruimte of de hulp hebben om goed huiswerk te maken of die dit liever onder begeleiding doen, biedt het HLW vier maal per week een huiswerkklas. Studenten en/of docenten helpen de leerlingen niet alleen met uitleg, maar zij helpen de leerling ook bij ook bij het structureren van de aanpak ervan.
De huiswerkklas is voor alle onderbouwleerlingen gratis toegankelijk. Wel verwachten wij dat de aangemelde leerlingen minstens twee keer per week gebruik maakt van de huiswerkklas.

Dyslexie
Bij alle brugklasleerlingen wordt aan het begin van het schooljaar een taaltest afgenomen. Ouders worden geïnformeerd over de uitkomst en kunnen besluiten tot verdere behandeling. De school biedt hiertoe een dyslexiebehandeling aan.

Faalangstbestrijding
Het komt geregeld voor dat leerlingen faalangst hebben. Er zijn op school docenten getraind in het bestrijden hiervan. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de mentor doorverwezen.

Loopbaanbegeleiding
De decanen en de mentoren begeleiden de leerlingen bij het maken van een keuze voor een profiel/sector en een vervolgopleiding. Voor verdere informatie ga naar Decanaat.

Peer2Peer
Sinds dit schooljaar werkt het HLW samen met de organisatie Peer2peer. Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. De brugklassers die begeleid worden, krijgen met een Peer niet alleen een studiemaatje en een rolmodel, ze krijgen er ook extra binding met het leerproces door. Voor meer informatie ga naar Peer2Peer