Ondersteuningsaanbod op het HLW

 

Het ondersteuningsaanbod van het HLW in de eerste of tweede lijn is gericht op leer- en ontwikkelproblemen, werkhoudingproblematiek, sociaal-emotioneel functioneren en bepaalde fysieke beperkingen. De mentor is de spil in de leerlingondersteuning.

Is er meer specialistische kennis of vaardigheid nodig en/of is de zorgvraag complexer, en is samenwerking tussen de verschillende specialisten gewenst, dan kan extra ondersteuning worden ingezet. De zorgcoördinator stemt deze ondersteuning af met leerling, ouders en mentor, en coördineert en monitort de voortgang.

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan?

Taal en dyslexie

 • Hallo Nederlands
 • Woorden van de week 
 • Signalering d.m.v. diagnostische toetsen
 • Steunlessen Nederlands, Engels, Frans en “voor en door” 
 • Facilitering bij toetsen en examens volgens richtlijnen CvTE (zie verder dyslexieprotocol) 

Rekenen en dyscalculie 

 • Signalering d.m.v. diagnostische toetsen 
 • Steunlessen Wiskunde en Rekenen en “voor en door” 
 • Facilitering bij toetsen en examens volgens richtlijnen CvTE 

Ondersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?

 

Meer- en hoogbegaafdheid

 
 • Mentor (monitoring onderwijsbehoefte)
 • Vakdocent (aanbod passend bij onderwijsbehoefte) 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 

Disharmonische intelligentie

 • Mentor (monitoring ondersteuningsbehoefte) 
 • Vakdocent (aansluiten bij ondersteuningsbehoefte) 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 

Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie 

 • Pedagogisch-didactisch handelen docenten 
 • Differentiatie op niveau in de lessen (BIT onderbouw 
 • Mentorgesprekken 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 
 • Carrièrecoaching  
 • Giving Back 

Studievaardigheden: leerstrategieën, plannen en organiseren, taakgericht werken 

 • Mentor (mentorlessen, studielessen onderbouw, monitoring ondersteuningsbehoefte) 
 • Vakdocent (aansluiten bij ondersteuningsbehoefte) 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden

 • Mentorlessen 
 • Sociale activiteiten t.b.v. groepsvorming 
 • Hallo Wereld 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 
 • Trainingen zoals Rots en Water 
 • Signalering, preventie jongerenwerk 
 • Inzet externen

Angst en stemming (incl. Faalangst)

 • Signalering door vakdocenten, mentor  
 • Screening GGD (jij en je gezondheid)  
 • Training ‘omgaan met stress en/of faalangst’ 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 
 • Signalering, preventie jongerenwerk 
 • Inzet externen 

Omgaan met grenzen

 • Signalering door docenten, mentor, teamleider 
 • Individuele begeleiding (docent/leerling) door BPO-er 
 • Signalering, preventie jongerenwerk 
 • Trainingen zoals Rots en Water 
 • Opvanglokaal 
 • Inzet externen 

Middelengebruik en verslaving

 • Signalering door vakdocenten, mentor, teamleider 
 • Signalering, preventie jongerenwerk 
 • Screening GGD (jij en je gezondheid) 
 • (Mentor)lessen over middelengebruik en seksualiteit 
 • Voorlichting aan ouders  
 • Inzet externen 

Ondersteuning bij fysieke en zintuigelijke beperking

Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid,
slechthorendheid,
motorische beperkingen/beperkte mobiliteit,
beperkte belastbaarheid,
chronisch ziek

Maatwerk op basis van aard en ernst van de beperking of ziekte; waarbij ingezet kunnen worden:

 • Afspraken-/ faciliteitenpas met afspraken voor in de lessen en tijdens toetsen en examens 
 • Mentor 
 • Vakdocenten 
 • Online-onderwijs 
 • Individuele begeleiding BPO-er 
 • Schoolarts (belastbaarheid) 
 • Thuisonderwijs verzorgd door externen (bv APOZ) 
 • Inzet externen 

Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd

 • Driehoeksgesprekken 
 • Inzet Jongerenwerk 
 • Inzet Ouder-KindAdviseur