Schoolregels

5 regels voor een succesvolle schoolcarrière!
1. Je bent beleefd tegen docenten, medewerkers en andere leerlingen.
2. Je gedraagt je rustig in de les en in de gang.
3. Je bent op tijd aanwezig in de les.
4. Je hebt je zaken altijd op orde.
5. Je houdt de school en de omgeving netjes.

Naast deze hoofdregels zijn er een heleboel afspraken. Deze afspraken worden door je mentor in de les besproken. Wij verwachten van jou dat je op de hoogte bent van deze afspraken.

1. TE LAAT KOMEN: melden bij de loge en een briefje halen voor toegang tot de les. Na de tweede keer te laat ’s ochtends om 8.00 uur komen. Veelvuldig te laat komen kan leiden tot schorsing. Na een pauze te laat zonder meer om 8.00 uur komen.

2. HUISWERKVRIJBRIEFJES: Heb je door omstandigheden geen huiswerk kunnen maken, dan lever je aan het begin van de dag een schriftelijk verzoek van ouder of verzorger voor een huiswerkvrijbriefje in bij je teamleider. De teamleider beoordeelt het verzoek.

3. ABSENTIES:

  • Bezoek aan tandarts e.d. dient zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. Vallen deze bezoeken toch onder schooltijd, dan moet vooraf een ingevulde en getekende ‘gele kaart’worden ingeleverd.
  • Verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen bij gewichtige omstandigheden toegewezen. Een verzoek om verlof dient ruim van te voren schriftelijk en met redenen omkleed, te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Een verlofformulier is verkrijgbaar bij de conciërge. Zie ook: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/vakantie-extra
  • Van ongeoorloofd verzuim wordt altijd melding gemaakt bij ouders en leerplicht

BIJ ZIEKTE:

  • De eerste dag zijn ouders altijd verplicht voor 08.30 uur bellen naar de absentielijn: 020 346 34 41. Bij terugkomst op school de absentiekaart inleveren.
  • Indien een leerling tijdens de dag ziek naar huis gaat altijd afmelden bij de coördinator.

4. TE TEKENEN FORMULIEREN: in de groene bus naast het computerlokaal. Volgende dag af te halen bij de conciërge.

5. ERUIT GESTUURD WORDEN: naar de coördinator gaan! Indien deze onvindbaar is naar een andere coördinator of de conrector gaan. Niet melden leidt tot schorsing.

6. NIET MEE KUNNEN DOEN AAN L.O. LESSEN: slechts vooraf te regelen met de docent LO.

7. FIETSEN IN DE REKKEN EN OP SLOT: bij beschadiging of diefstal dezelfde dag melden i.v.m. video-opnamen.

8. BEGIN VAN DE DAG: om 8.15 uur is de deur open. Tot 8.25 uur is verblijf in de centrale hal toegestaan. Voor die tijd mogen leerlingen zich niet op de trappen en niet in de gangen bevinden. Tijdens de LESSEN zijn de gangen en het trappenhuis verboden terrein.

9. AFWEZIGHEID LERAAR: de klas wacht, slechts één leerling gaat na 10 minuten vragen wat er aan de hand is.

10. PAUZES: leerlingen kunnen in de aula, de centrale hal of buiten verblijven maar zich niet in de gangen en de lokalen ophouden. Buiten mag niet worden rondgehangen op één en dezelfde plek vlakbij huizen of garages, in portieken of voor deuren en ramen.

11. ROKEN: je mag buiten roken maar niet dicht bij de ingang. In de school wordt niet gerookt.

12. ETEN en DRINKEN: mag alleen in de aula en de centrale hal.

13. KAUWGOM EN VILTSTIFTEN: kunnen leiden tot schade aan de inrichting van de school en worden dus niet toegestaan.

14. ALCOHOL EN DRUGS: wellicht ten overvloede: deze middelen horen niet thuis op school!

15. DOORGANG NAAR DE DOCENTENKAMER is bedoeld voor docenten, niet voor leerlingen. Leerlingen mogen niet in de docentenkamer komen.

16. LEERLINGEN mogen altijd een beroep doen op de leraren maar kunnen leraren in de PAUZES niet uit de docentenkamer laten roepen.

17. Het gebruik van ELECTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN EN GELUIDSDRAGERS is alleen in de aula en de centrale hal toegestaan. Let op de bordjes bij de ingang!

18. JASSEN EN PETTEN worden in de klas niet gedragen.

19. LIFTEN zijn alleen voor leerlingen die slecht ter been zijn en geen gebruik kunnen maken van de trappen.

20. DE AULA wordt, behoudens bij door de school georganiseerde activiteiten, om 15.15 uur gesloten.

Tot slot: Elke leerling wordt geacht de schoolregels te kennen. De docent draagt zorg voor handhaving en mag in de klas onder bepaalde omstandigheden van deze schoolregels afwijken.