VWO

De afdeling VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)
Al vanaf haar ontstaan, beschikt het Hervormd Lyceum West over een gymnasium-afdeling. Deze is gesitueerd in een aparte vwo-vleugel, waar overwegend leerlingen van atheneum en gymnasium les krijgen. In de vwo-vleugel kunnen de leerlingen tijdens tussenuren en na schooltijd in alle rust studeren. Deze studieruimte wordt ook gebruikt door de leerlingen van 6 vwo tijdens de zogenaamde verlengde dagschool. Dit houdt in dat de eindexamenleerlingen twee uur in de week onder begeleiding van docenten studeren voor hun eindexamen.

Nieuwe vakken in klas 2
In het tweede leerjaar worden als nieuwe vakken Duits, natuurkunde/scheikunde en techniek aangeboden. Indien een leerling voor het gymnasium heeft gekozen dan volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

Profielkeuze in klas 3
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden. In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven en doen de leerlingen een beroepskeuzetest. Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht leest u in de paragraaf over de profielen van havo en vwo.

Klas 4
In de vierde klas is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens, etc.
In klas 4 wordt voor sommige vakken ook al gewerkt aan het examendossier.

Klas 5
Evenals in klas 4 vwo wordt in 5 vwo het schooljaar ingedeeld in vier periodes met aan het einde een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens etc. In de vooreindexamenklas wordt ook al gewerkt aan het examendossier.

Examenklas (klas 6)
In het examenjaar staan twee extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Dit is de verlengde dagschool. Daarnaast wordt er na lestijd examentraining aangeboden.

Begeleiding
In elke klas heeft de leerling een mentor: in de onderbouw een klassenmentor en in de bovenbouw vaak een groepsmentor. Naast de begeleiding van de mentor wordt door de decaan van de vwo afdeling bij de keuze van het profiel en de keuze van vervolgstudie of beroep hulp geboden.

Na 6 VWO
Met een vwo-opleiding heeft een leerling zich heel gericht kunnen voorbereiden op wat hij/zij later wil gaan doen. De universiteiten staan open voor de leerlingen met een vwo-diploma. De vwo-opleiding is ook een uitstekende basis voor een verdere studie bij één van de vele hogescholen die ons land kent. De decaan heeft een volledig overzicht van alle opleidingen en kent de toelatingseisen.