Afwijzingsprocedure

Als een leerling niet kan worden toegelaten tot onze school zal dit altijd met de ouders en eventueel de leerling worden besproken. Het gaat hierbij om leerlingen die een lager niveau bezitten dan MAVO of met ondersteuningsbehoeftes waar wij op school geen middelen voor hebben om hierin te voorzien. Enkele voorbeelden zijn dove en blinde leerlingen, leerlingen in een rolstoel en leerlingen die intensieve medische ondersteuning nodig hebben. Bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt de toelaatbaarheid altijd individueel bekeken.

Wanneer wij een leerling niet kunnen plaatsen, stellen wij de ouders en de leerling hiervan mondeling en schriftelijk in kennis. Tevens zullen wij ouders doorverwijzen naar een school die wel in de betreffende ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen.