Klachtenstandaard

HLW Klachtenstandaard 2016

Waar kunnen ouders /verzorgers met een vraag, zorg of klacht terecht?

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat ouders / verzorgers ergens tegenaan lopen. Dan hebben ze bijvoorbeeld een vraag of een zorg of misschien een klacht. Het kan ook zijn dat ze de school een tip willen geven.

1 De mentor is in de meeste gevallen de eerst aangewezen persoon binnen de school om de zorg mee te bespreken. Het kan zijn dat de mentor niet voldoende kan helpen omdat het probleem bijvoorbeeld te complex is. Het kan ook zijn dat ouders / verzorgers een klacht hebben over de mentor.

2 In dat of andere gevallen kan altijd contact worden opgenomen met de betreffende teamleider. De teamleiders zijn telefonisch (020 3463456) of per e-mail te bereiken.

Teamleider brugklas:                        mw. Schalken n.schalken@hlw.nl
Teamleider klas 2 Mavo/Havo:        de heer Lauwers j.lauwers@hlw.nl
Teamleider klas 3 en 4 Mavo:          mw. Elshout i.elshout@hlw.nl
Teamleider 3 t/m 5 Havo:                de heer Markusse r.markusse@hlw.nl
Teamleider 2 t/m 6 Vwo:                  mw. Van der Horst m.van.der.horst@hlw.nl

3 In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn dat er een beroep op de directie van de school wordt gedaan. De directie bestaat op onze school uit twee personen: de heer Van Dokkum , rector en de heer Van Leeuwen, conrector. Zij zijn via de mail of telefonisch te benaderen. h.van.dokkum@hlw.nlen w.van.leeuwen@hlw.nl

4 Is er een klacht over de directie, dan kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep, De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam.

5 Het indienden van een officiële klacht indienen kan ook via de klachtenregeling van de Cedergroep. Onze school valt onder deze stichting. Op de Cedergroepwebsite staat de klachtenregeling vermeld (secretariaat@cedergroep.nl). Verder is vanuit de Cedergroep mevrouw drs. De Jong als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06 25024555 of via info@heleendejongadvies.nl .

6 Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden behandeld via de inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696000) of via meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-1113111)

Waar kunnen leerlingen terecht met hun vragen, zorgen en klachten?

1 De leerlingen kunnen in ieder geval terecht bij bovengenoemde personen en instanties.

2 In sommige gevallen kan het gaan om zaken die zo gevoelig liggen dat er contact opgenomen kan worden met één van de twee counselors van de school: mevr. Tfai en de heer IJsendijk. De leerling kan altijd een afspraak maken. counseling@hlw.nl

3 Als een leerling in de bovenbouw een klacht heeft over het (school)examen, dan kan deze leerling een klacht indienen bij de Commissie van Beroep. Dit kan via de secretaris van Examenzaken de heer Van Leeuwen (w.van.leeuwen@hlw.nl ).

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is binnen de school:

• meldpunt voor de meeste klachten over agressief gedrag, onheuse bejegening, onveilige situaties, intimidatie, etc.;

• informatiebaken over de klachtenregeling voor medewerkers, ouders en leerlingen;

• eerste opvang en schakel naar een externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon in de school is mevrouw J. Kluiver: j.kluiver@hlw.nl

Leerlingen kunnen in geval van problemen, waar ze vertrouwelijke hulp bij nodig hebben, met haar gaan praten. Zij zal in principe vertrouwelijk omgaan met de informatie die de leerlingen met haar bespreken. Als echter de veiligheid van de leerling in het geding is, is de vertrouwenspersoon verplicht de informatie te melden aan derden, zoals externe instanties.

Indien nodig kan de vertrouwensinspecteur van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geraadpleegd. Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en/of extremisme:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111

De vertrouwensinspecteur heeft de volgende taken:

-onderzoek doen naar signalen over ongewenste intimiteiten in het onderwijs en erop toezien dat door de bevoegde instanties adequate maatregelen worden getroffen;

-verwijzen naar de juiste kanalen bij deze signalen;

-verstrekken van meer algemene informatie;

-adviseren en rapporteren aan het ministerie.