Zorg

Naast de mentor heeft de school nog andere me­dewerkers die bij de begeleiding kunnen worden ingeschakeld. Zij vormen samen het Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT komt 7 keer per jaar bijeen, samen met de teamleiders om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te bespreken.

Alles wat in de ZAT-vergaderingen besproken wordt, is vertrouwe­lijke informatie. Wanneer wij het noodzakelijk achten om uw kind te bespreken, vragen wij u van te voren toestemming. Het ZAT bestaat uit de Ouder- Kind Adviseur (OKA), de Begeleider Passend Onderwijs (BPO), de schoolverpleegkundige en de schoolarts van de GGD, de leerplichtambtenaar en de zorgcoördinator van de school. Indien nodig kunnen zij bij de begeleiding van een leerling worden ingeschakeld of doorverwijzen naar externe begeleiding.
Tevens vindt er op initiatie van de mentor voor sommige brugklasleerlingen een weerbaarheidscursus plaats en voor sommige leerlingen uit de tweede en derde klassen een faalangstcursus.

Zorgcoördinator
Mevrouw C. Leuven

Counselors
Mevrouw J. Tfai
De heer R. IJsendijk

Begeleider Passend Onderwijs
Mevrouw M. Beerends

Ouder- en Kind Adviseur
Mevrouw G. Purperhart

Schoolverpleegkundige GGD (elke dinsdag en donderdag op het HLW)
Mevrouw B. Frölich, Tel. 06 – 13 53 89 69

Schoolarts GGD
Mevrouw J. Vons
Jan Tooropstraat 5, 1062 BK Amsterdam

Leerplichtambtenaar:
Mevrouw H. Munawar
Stadsdeelkantoor Nieuw West
Pieter Calandlaan 7, 1065 KH Amsterdam
Tel. 020 – 253 83 68, fax 020 – 253 88 10


Onderwijszorgprofiel

Volgens de Wet Passend Onderwijs dient de school aan alle leerlingen, waaronder leerlingen met een beperking, langdurig zieke kinderen en moeilijk opvoedbare kinderen, een plek te bieden. Hiertoe is veelal extra specialistische zorg nodig. Om dit te kunnen realiseren moeten veelal extra voorzieningen en specialistisch personeel op school aanwezig zijn. Het Hervormd Lyceum West zal altijd een billijke afweging maken tussen de belangen van het kind en van de school bij het beantwoorden van de vraag of aan een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoefte, onderwijs kan worden geboden. Bij deze afweging spelen fysieke omgeving, lessentabel en rooster een rol. Bij het ontbreken van bepaalde randvoorwaarden, zoals zelfredzaamheid, communicatie capaciteit en mobiliteit, kan de zorg voor de ontwikkeling en het welzijn van een leerling niet gewaarborgd worden. Wanneer het belang van het kind het toelaat en een leerling aan de randvoorwaarden voldoet, is hij of zij toelaatbaar op het HLW.