VWO

De afdeling VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Beide opleidingen leiden op voor een universitaire studie. Het verschil is dat gymnasiumleerlingen naast het gewone lesprogramma ook Grieks en Latijn volgen.

Gymnasium
Al vanaf haar ontstaan, beschikt het Hervormd Lyceum West over een gymnasium-afdeling. Leerlingen die met een VWO-advies van de basisschool zijn gekomen, krijgen bij ons in de brugklas Ave Wereld-lessen, een eerste kennismaking met de wereld van de Grieken en Romeinen en de eerste beginselen van Grieks en Latijn. Zo kunnen zij kijken of zij geschikt zijn voor het gymnasium. Als dat zo is, krijgen zij in de tweede en derde klas Grieks en Latijn. Naast de taal komt hierbij ook de cultuur veelvuldig aan bod.

Leerlingen die goed zijn in Grieks en Latijn en het onderste uit de kan willen halen, volgen ook in de bovenbouw deze vakken.

Binnen de gymnasium-opleiding zijn alle profielen mogelijk. Ook is het bij ons op school te combineren met Tweetalig Onderwijs. In de bovenbouw maken de gymnasiasten een reis in het teken van de Klassieke Oudheid. Het laatste schooljaar staat geheel in het teken van het eindexamen en wordt afgesloten met een Gymnasium-diploma.

Nieuwe vakken in klas 2
In het tweede leerjaar worden als nieuwe vakken Duits, natuurkunde/scheikunde en techniek aangeboden. Indien een leerling voor het gymnasium heeft gekozen dan volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

Profielkeuze in klas 3
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden. In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven en doen de leerlingen een beroepskeuzetest. Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht leest u in de paragraaf over de profielen van havo en vwo.

Klas 4
In de vierde klas is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens, etc.
In klas 4 wordt voor sommige vakken ook al gewerkt aan het examendossier.

Klas 5
Evenals in klas 4 vwo wordt in 5 vwo het schooljaar ingedeeld in vier periodes met aan het einde een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, boekententamens etc. In de vooreindexamenklas wordt ook al gewerkt aan het examendossier.

Examenklas (klas 6)
In het examenjaar staan twee extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Dit is de verlengde dagschool. Daarnaast wordt er na lestijd examentraining aangeboden.

Begeleiding
In elke klas heeft de leerling een mentor: in de onderbouw een klassenmentor en in de bovenbouw vaak een groepsmentor. Naast de begeleiding van de mentor wordt door de decaan van de vwo afdeling bij de keuze van het profiel en de keuze van vervolgstudie of beroep hulp geboden.

Na 6 VWO
Met een vwo-opleiding heeft een leerling zich heel gericht kunnen voorbereiden op wat hij/zij later wil gaan doen. De universiteiten staan open voor de leerlingen met een vwo-diploma. De vwo-opleiding is ook een uitstekende basis voor een verdere studie bij één van de vele hogescholen die ons land kent. De decaan heeft een volledig overzicht van alle opleidingen en kent de toelatingseisen.