HAVO

De havo is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op het Hoger Beroeps Onderwijs. Onze havo kenmerkt zich door een aanbod van projecten, die aansluiten op de in de vaklessen behandelde thema’s. Dankzij de samenwerking met mensen van buiten het onderwijsveld, zoals ontwerpers, journalisten en managers wordt het blikveld van de leerling verruimd.

Op de havo werken wij met klassenmentoren. In de examenklas wordt er één mentor voor een beperkt aantal leerlingen ingezet. Deze mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten.

Leerlingen die het moeilijk vinden zelfstandig huiswerk te maken kunnen gebruik maken van de huiswerkklas. In het examenjaar staan per week zelfs twee extra studie-uren ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Verder bieden wij indien dit gewenst is bovenbouwleerlingen bijles op maat aan.

In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde programma. Daarna kies je voor een van de vier profielen met een daarbij behorend lessenpakket. De decaan begeleidt de leerlingen in hun keuze. Ook bij de keuze van vervolgstudie of beroep is de decaan er om de leerlingen te begeleiden.

Instroom vanuit mavo
Leerlingen kunnen instromen vanuit 4 mavo in 4 havo. Daarvoor zijn binnen Amsterdam enige criteria opgesteld. Het Hervormd Lyceum West hanteert de volgende uitgangspunten:
a:    Leerlingen die na het behalen van het einddiploma Mavo toegang vragen tot 4 Havo dienen als eindcijfer Mavo gemiddeld een 6,8 te hebben. Dit gaat dus over de combinatie van schoolexamencijfer en centraal examencijfer.
b:    Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde moet het gemiddelde Centraal Examencijfer over de drie vakken een 6,5 zijn.